Potřeby pro odběr vzorků (odběrové sady)  zasíláme dle požadavků objednavatele. Běžné poštovné Českou poštou (1-2 dny) se nehradí. Požadujete-li jiné doručení, sdělte tuto informaci v poznámce objednávky, emailem nebo telefonicky.

Potvrzení o převzetí objednávky Vám bude zaslán do 48 hodin emailem na základě Vaší objednávky. Všechny potřebné informace k odběru vašeho vzorku naleznete jako přílohu v potřebách pro odběr.

Jakékoli nejasnosti a další informace ochotně probereme nejlépe telefonicky nebo osobně po předchozí domluvě.
Rádi také odpovíme na Vaše dotazy prostřednictvím emailové adresy info@egofit.cz.

Chcete-li použít jiný způsob odběru, než pomocí odběrové sady, rádi s Vámi vše prokonzultujeme. V podstatě lze testovat libovolné vzorky obsahující určité množství analyzovatelné DNA.

Objednávající zodpovídá za vlastní odběr vzorků v případě, že jsou doručeny poštou a zákazník tuto odpovědnost stvrdí svým podpisem na objednávkovém formuláři, který je součástí odběrové sady. Poznatky získané z DNA analýzy jsou chráněné osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. V rámci zachování soukromí informujeme o výsledku testu pouze objednatele! Pokud si přejete informovat i další osoby, uveďte tento požadavek do poznámky při vyplňování objednávky. Více naleznete níže v obecných informacích.

Informace k informovanému souhlasu a k ochraně osobních údajů

Na základě nového, upraveného znění Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je pro účely genetického vyšetření nutný informovaný souhlas klienta (dále jen subjektu).

Subjekt (fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních a citlivých údajů. Osobním údajem je jakákoliv informace vedoucí ke zjištění identity subjektu (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a další kontaktní údaje). Citlivým údajem se rozumí údaj vypovídající o národnostním, rasovém a etnickém původu, společenských postojích, zdravotním stavu, rodinné anamnéze, informace o individualitě lidského genomu, hodnotách genetických markerů apod.

Zpracováním těchto údajů se rozumí především shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, používání, uchovávání, třídění a likvidace. Za zpracování a nakládání s osobními a citlivými údaji je zodpovědný správce údajů: firma Genexone s.r.o. a firma Egofit s.r.o. - IČO: 24301868 (dále jen správce). Ten určuje účel a prostředky, jak s těmito údaji pracovat. Účelem zpracování údajů je jejich zpracování pro komunikaci se subjektem, získávání deoxyribonukleové kyseliny z dodaného biologického materiálu, DNA analýza za účelem vyšetření hodnot specifických genetických markerů na základě požadavku objednavatele, sestavení genetického profilu na základě výsledku DNA analýzy apod. Po celou dobu zpracování mají k osobním a citlivým údajům i k biologickému materiálu přístup pouze zaměstnanci správce. Ti jsou též náležitě poučeni, jak s danými údaji a vzorky nakládat, a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Po skončení analýzy je odebraný materiál likvidován dle provozního řádu laboratoře správce, případně je s ním naloženo dle rozhodnutí klienta.

Zpracované údaje jsou kontaktními údaji pro komunikaci správce se subjektem v souvislosti s plněním předmětu zakázky (objednávky, požadavku k vyšetření). Správce je povinen shromažďovat a uchovávat údaje pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Souhlas se zpracováním údajů poskytuje subjekt na dobu neurčitou, má však právo kdykoliv jej písemnou formou odvolat. Údaje poskytnuté subjektem údajů správci na základě tohoto souhlasu mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení). Správcem blíže určené údaje je možno dále použít pro statistické a výzkumné účely. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a má právo požadovat po subjektu údajů přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu soukromého a osobního života, je oprávněn požádat správce o vysvětlení, požadovat, aby správce takto vzniklý stav odstranil. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu shledána oprávněnou, je správce povinen odstranit neprodleně vzniklý stav. V případě, že tak neučiní, má subjekt údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil na Úřad přímo. Nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu s vyšetřením a s provedením genetické analýzy. V tomto případě nelze její osobní a citlivé údaje zpracovávat bez svolení zákonného zástupce, úřední či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zplnomocněny.

(Genexone, upraveno)

REFERENCE

Erik Kimmel

Reprezentant ČR ve sjezdu horských kol
Trénink na základě analýzy DNA mi pomohl nasměrovat sportovní kariéru k novým cílům. Do náročné předsezonní přípravy jsem nastoupil s upravenými tréninkovými metodami, které posunuly moji celkovou přípravu na nejkvalitnější stupeň tréninku.

Jakub Mach

Závodník ve veslování a triatlonu
Vždy jsem chtěl zjistit pro jaký druh sportovních disciplín je můj genotyp vhodnější. Díky genetické analýze jsem zjistil, co jsem potřeboval a proto jsem se mohl zaměřit na lepší trénink a přípravu. Vyladil jsem ještě více detaily ve svém tréninku a má příprava je kvalitnější.